Privacyverklaring

1. Privacy, een kwestie van vertrouwen

U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Wij vertellen u graag meer over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan.

ZLM Verzekeringen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Wij houden ons daarbij aan de regels die voor ons gelden.

Lees welke regels dat zijn.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

De wet geeft een ruime uitleg aan het begrip ‘persoonsgegevens’. Het gaat om alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot u als een natuurlijke persoon. Het betreft dus niet alleen uw naam- en adresgegevens.

3. Wat is verwerken van persoonsgegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens is een juridische benaming en heeft betrekking op alles wat met persoonsgegevens wordt gedaan, zoals onder meer het:

  • verzamelen
  • vastleggen
  • opslaan
  • bijwerken
  • raadplegen
  • gebruiken
  • versturen
  • verwijderen.

4. Wat is automatische besluitvorming?

U kunt bij ons verzekeringen online afsluiten. Bij het online afsluiten is geen medewerker betrokken om de verzekeringsaanvraag te accepteren en de premie te bepalen. U vult zelf de vragen op de website in. Of u direct een verzekering krijgt, wordt besloten door een programma dat zorgt voor een automatische toetsing op onze acceptatieregels en een controle op acceptatievragen in de CIS-databank. Dit heet automatische besluitvorming en wordt toegepast om een acceptatiebeslissing te kunnen nemen. We bepalen het risico dat wij willen accepteren.

Voorbeelden van acceptatieregels zijn of u vaak schades heeft gehad op een verzekering die u wilt afsluiten. Of dat er een verzekering is opgezegd door een andere verzekeraar in verband met het niet betalen van de premie.

Als u niet direct een verzekering kunt krijgen, dan wordt uw aanvraag wel beoordeeld door onze medewerkers en wordt er contact met u opgenomen. Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt uw bezwaar bespreken met onze medewerkers.

Wilt u liever niet dat er een online geautomatiseerd besluit over uw verzekeringsaanvraag wordt genomen? Dan kunt u uw verzekering telefonisch of via een papieren aanvraagformulier aanvragen. U kunt ook bij ons langskomen op kantoor. Dan neemt een medewerker altijd het besluit over uw verzekeringsaanvraag.

5. Welke gegevens verwerken wij?

De meeste van de gegevens die wij over u verwerken zijn van uzelf afkomstig. Wij vragen u om gegevens als u bij ons een verzekering aanvraagt of wijzigt, of als u een schade meldt. Wij vragen bijvoorbeeld om uw naam, geboortedatum, woonadres, e-mailadres,  telefoonnummer en  IBAN-rekeningnummer. Om het risico in te kunnen schatten vragen wij ook om andere gegevens. Denkt u bijvoorbeeld aan het kenteken voor het aanvragen van een autoverzekering. Welke (persoons-)gegevens we nodig hebben is afhankelijk van de verzekeringsvorm.

Soms hebben wij vanwege de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig, zoals medische en strafrechtelijke gegevens. Die gegevens verwerken we met extra zorg. Lees meer over deze bijzondere gegevens.

6. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Denkt u daarbij aan:

  • Klanten, potentiële klanten en hun vertegenwoordigers, zoals de ouders van minderjarige kinderen;
  • Personen waarvan wij in verband met een schademelding gegevens nodig hebben, omdat ze een benadeelde wederpartij zijn of optreden als getuige.

7. Waar gebruiken wij uw persoonsgegevens voor?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

8. Aan wie verstrekken we persoonsgegevens?  

Wij kunnen uw gegevens aan derden verstrekken. Het is afhankelijk van de situatie aan welke derden dit gebeurt. Wij kunnen uw gegevens aan onderstaande categorieën van derden doorgeven:

9. Hoe kunt u uw persoonlijke gegevens die u aan ons heeft verstrekt beheren?

De personen waarvan wij gegevens verwerken hebben op grond van de privacywetgeving een aantal rechten:

10. Veiligheid en bewaartermijnen

Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverplichting. Er zijn door ons passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om verlies en onrechtmatig verkrijging van gegevens te voorkomen. Wij vragen u contact met ons op te nemen als u twijfelt of berichten van ons afkomstig zijn.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben gekregen. Behalve als wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens langer te bewaren. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Hier kunt u daarover meer lezen.

Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd. In specifieke gevallen kunnen we de gegevens nog wel bewaren voor juridische procedures. Gearchiveerde en geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

11. Aanpassing Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 14 juli 2021. Wij passen de Privacyverklaring aan als er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom onze bedrijfsactiviteiten of als dit nodig is vanwege veranderingen van wettelijke regels.

12. Functionaris Gegevensbescherming

ZLM Verzekeringen heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zijn contactgegevens zijn:

ZLM Verzekeringen
M. Wesdorp
Telefoonnummer 0113 - 238 775
e-mailadres: privacy@zlm.nl

13. Vragen of inlichtingen?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, wilt u meer informatie of heeft u een klacht over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. U kunt gebruik maken van het contactformulier privacy of bel 0113 – 238 880.

Wilt u schriftelijk corresponderen? Stuur een brief aan:

ZLM Verzekeringen
T.a.v. de coördinator Compliance en Privacy
Postbus 70
4460 BA  Goes

Komen we er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens