Privacy

Als u een verzekering bij ons aanvraagt of wijzigt, vragen wij u om persoonsgegevens en andere gegevens. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om. Wij gebruiken de gegevens voor het:

  • afsluiten en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst;
  • uitvoeren van marketingactiviteiten;
  • waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en klanten;
  • maken van statistische analyses;
  • voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In deze gedragscode zijn de regels van de (Wbp) specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. Meer informatie over deze gedragscode leest op de website van het Verbond van Verzekeraars. Onze gegevensverwerkingen zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U vindt deze meldingen terug op de website van het AP (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Bijzondere persoonsgegevens 

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere persoonsgegevens van u nodig, zoals medische en strafrechtelijke gegevens. Voor de verwerking van deze bijzondere gegevens gelden aanvullende regels:

  • Bij de aanvraag en de uitvoering van sommige overeenkomsten zijn gegevens over de gezondheid nodig. Als er daarnaast gegevens van een arts nodig zijn, vragen altijd eerst om uw toestemming. Wij geven dan aan waarom deze informatie van u nodig is en om welke gegevens het gaat. Het opvragen en verwerken van uw gegevens omtrent de gezondheid gebeurt uitsluitend door de medisch adviseur en zijn medische staf. Alle medewerkers die kennis kunnen nemen van gegevens omtrent gezondheid hebben een geheimhoudingsverplichting.
  • Voor de risicobeoordeling vragen wij bij sommige overeenkomsten naar het strafrechtelijk verleden van een klant. Wij vragen alleen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een verzekering.

Raadplegen databank Stichting CIS

Om een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid te kunnen voeren, kunnen wij persoonsgegevens raadplegen bij en doorgeven aan de Stichting CIS in Den Haag. CIS is de afkorting van het Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS, is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Hiervoor geldt het privacyreglement van de Stichting CIS. U vindt hierover meer informatie op www.stichtingcis.nl.

Uw actuele gegevens

Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. U ontvangt binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens. Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, dan kunt u ons verzoeken om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Vragen?

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of over de werkwijze van ZLM Verzekeringen op het gebied van privacy? Neem dan contact op met team Marketing & Communicatie.