Beleggingsbeleid

ZLM Verzekeringen is als verzekeringsmaatschappij een financiële instelling. Geld en geldstromen en het beheer daarvan zijn binnen ZLM erg belangrijk. Onze leden/verzekerden betalen hun verzekeringspremies. Met die premies betalen wij de schades en de kosten die wij voor onze activiteiten maken. Denk bijvoorbeeld aan personeelskosten en de kosten voor ons gebouw. Eventuele winsten voegen wij toe aan de algemene reserve. Dat is het eigen vermogen. Die algemene reserve dient er onder andere voor om grote financiële tegenvallers te kunnen dragen. De algemene reserve geeft ZLM dus financiële stabiliteit.

Algemene reserve wordt belegd

De algemene reserve, maar bijvoorbeeld ook geld dat wij opzij zetten voor het uitbetalen van toekomstige schades, wordt belegd. Zodoende levert deze reserve ook weer rendement op. Het gaat hierbij om grote bedragen. Het belegd vermogen van ZLM bedraagt ongeveer 350 miljoen euro. Vanwege deze omvang en het grote belang van deze financiële buffer heeft ZLM een beleggingsbeleid vastgesteld.

Risicospreiding

Een belangrijk kenmerk van dat beleid is risicospreiding. Het belegd vermogen is verdeeld over beleggingen in onder andere staatsobligaties, bedrijfsobligaties, aandelen en onroerend goed. Het dagelijks beheer van de beleggingen is uitbesteed aan een professionele vermogensbeheerder. Binnen ZLM is een speciale beleggingscommissie actief die wordt bijgestaan door een extern adviseur. Deze commissie stelt jaarlijks een beleggingsplan op. De Raad van Commissarissen stelt het beleggingsplan vast.

Doel beleggingsbeleid: Duurzame financiële zekerheid

Het doel van ons beleggingsbeleid is, zoals al gezegd, het bereiken en verstevigen van onze financiële stabiliteit. Dan kunnen we ook in uitzonderlijke omstandigheden aan onze verplichtingen tegenover onze verzekerden en derden blijven voldoen.

Duurzaam Beleggen

Wij vinden het belangrijk dat milieu-, sociale en governance-aspecten (ESG-criteria) worden meegenomen in de beleggingskeuzes. In ons ESG Beleggingsbeleid gaan we hier dieper op in. Naar onze overtuiging resulteert dit beleid in een beter risico-rendementsprofiel zonder financieel rendement op te geven.

De maatschappelijke ambitie van ZLM

We proberen met onze beleggingen een zo gedegen mogelijk rendement te behalen, maar hebben daarbij ook aandacht voor maatschappij, mens en milieu. Onze ambitie is vertaald in verschillende onderdelen:

  • ZLM streeft ernaar om positieve impact op samenleving en milieu te creëren en (potentiële) negatieve impact te identificeren, te mitigeren en te voorkomen;
  • ZLM zet zich gericht in om positief maatschappelijk rendement te realiseren met bijzondere aandacht voor klimaat en biodiversiteit;
  • ZLM wil een significante bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals.

Jaarverslag Verantwoord Beleggen

Meer gedetailleerde informatie vindt u in het jaarverslag Verantwoord Beleggen 2022.