Schade vergoed bij overstroming

Overstroming

Schade door secundaire waterkeringen is gedekt

Vanaf 1 mei 2022 is schade veroorzaakt door overstroming van secundaire waterkeringen ook gedekt bij ZLM. Na alle wateroverlast in 2021, in onder andere Limburg, is dat een mooie ontwikkeling. Secundaire waterkeringen zijn waterkeringen die het land niet direct tegen het buitenwater beschermen. Ze beschermen vooral tegen overstroming door lokale en regionale wateren. Zoals keringen langs rivieren of kanalen. Heeft u een ZLM Inboedel- en Woonhuisverzekering? Dan bent u door deze uitbreiding voortaan ook verzekerd als u schade heeft door water dat uw woning binnenkomt doordat een dijk, kade of andere waterkering bezwijkt, overloopt of faalt.

Schade door primaire waterkeringen is niet gedekt

Schade door overstroming van primaire waterkeringen is niet verzekerd. Dit zijn waterkeringen die ons land beschermen tegen buitenwater uit de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer. Als hierdoor schade ontstaat kan dit zo groot zijn dat verzekeraars dit risico niet kunnen dragen. Het Verbond van Verzekeraars gaat hiervoor samen met de overheid kijken of en hoe dat in de toekomst geregeld kan worden.

Wat betekent dat als er nu toch een grote overstroming van zo’n waterkering ontstaat? In dat geval kan de overheid de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing verklaren. Particulieren en bedrijven kunnen daarmee in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de geleden schade en de gemaakte kosten als gevolg van een ramp.